Om Föreningsservice - Lilla Edet

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Lilla Edet

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Lilla Edet

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Om Föreningsservice - Lilla Edet

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt

Ärende

 • Logga in

  Anmälan om registrering

  • Period: 01 januari 2019 - 31 december 2021

  Föreningen måste vara registrerad på kultur och fritid snarast efter årsmötet eller senast 30/9.

  Vid registreringen skall årsmöteshandlingarna, protokoll från årsmötet och det konstituerande styrelsemötet, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse godkänd av föreningens årsmöte, samt medlemsmatrikel bifogas.

  Endast föreningar som är skrivna och har sin verksamhet i Lilla Edet kan registrera sig för att kunna söka bidrag. Politiska föreningar är inte berättigade till bidrag.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Ansökan om grundbidrag

  • Period: 01 januari 2020 - 31 december 2021

  Utbetalas till kulturförening och förening för personer med funktionsnedsättning vars organisation och verksamhet stämmer överens med allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag. Bidrag erhålles med högst 1 000 kronor per år.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31
 • Logga in

  Ansökan om lokalbidrag

  • Period: 16 januari 2019 - 31 december 2022

  Kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller kommunägda lokaler kostnadsfritt till föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet för åldrarna 6 - 20 år.  Bidrag kan även utbetalas till föreningar som hyr lokaler där man bedriver barn- och ungdomsverksamhet. 

  I den mån lokalen inte nyttjas fullt ut av den egna föreningen skall den kunna nyttjas av andra föreningar i kommunen. 

  Andrahandsuthyrning av lokalen får inte ske utan samråd med kultur- och fritid.

  När det gäller anordnande av inkomstbringande arrangemang i den egna lokalen ska samråd med kultur- och fritid alltid ske.

  För lokal som hyrts för inkomstbringande arrangemang, exempelvis tävlingar med betalande publik, dansarrangemang och liknande utgår inga bidrag. Kultur och fritid debiterar istället hyra vid sådana arrangemang. 

  Enligt kommunens policy skall lokaler, som får bidrag från kommunen, vara rök- och drogfria.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  Ansökan om nyregistrering/startbidrag

  • Period: 16 januari 2019 - 31 december 2022

  Utbetalas till nybildade föreningar vars organisation och verksamhet stämmer överens med allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag. Bidrag erhålles med högst 2 000 kronor.

  För nystartad förening som ännu inte hunnit hålla ett årsmöte ska verksamhetsplan och budget skickas in. Så fort ordinarie årsmöte hållits ska anmälan om registrering (i formuläret "Anmälan om registrering") skickas in med fullständig dokumentation.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  Ansökan om särskilt bidrag

  • Period: 19 juni 2019 - 31 december 2022

  Kultur- och fritidsnämnden avsätter en viss summa till bidrag som riktar sig till föreningsverksamhet som inte ryms i övriga bidragsformer och som kultur- och fritidsnämnden tycker är angeläget att stödja. Bidragets storlek avgörs från fall till fall.

  Förening ska bifoga en specificering av följande:

  - namn på aktiviteten
  - innehåll och syfte med aktiviteten
  - antal personer som beräknas delta/nås med aktiviteten
  - specificera vilka kostnader det sökta beloppet består av

  Om kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag och när arrangemanget genomförts ska en redovisning skickas in via formuläret Redovisning av särskilt bidrag.

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.


  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  Ansökan om utbildningsbidrag

  • Period: 16 januari 2019 - 31 december 2022

  Ryggraden i en förening är ledarna. Utbildningen av dem är därför mycket viktig. Förutom att arrangera egna kurser finner kultur- och fritidsnämnden det synnerligen angeläget att stödja ledarutbildningen med bidrag. 

  Bidrag utgår med 25 kronor per bidragsberättigad medlem, per år och förening. Ersättning för resekostnad och förlorad arbetsförtjänst utgår ej. 

  Ansökan om utbildningsbidrag samt kursprogram, kursintyg och kvitto på kursavgift inlämnas direkt efter kursens slut eller senast en månad efter kursavslutning till kultur och fritid för att bidrag skall utgå.

  Sista ansökningsdatum: 2022-12-31
 • Logga in

  Ansökan om verksamhetsbidrag för hösten 2020 (1 juli--31 dec 2020)

  • Period: 01 januari 2021 - 25 februari 2021

  Verksamhetsbidraget är föreningens fria ekonomiska resurs. 
  Bidragets storlek är beroende på aktiviteten i föreningen och är 7 kronor per mötesdeltagare i åldern 6 - 20 år.
  Endast om en majoritet av medlemmarna är skrivna i kommunen är verksamheten bidragsberättigad.

  Med bidragsberättigad aktivitet menas; En sammankomst
  - med minst tre (3) deltagare i åldern 6 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare
  - som varar minst en (1) timme
  - som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, sektion, medlemsmöte eller motsvarande 
  - som genomföres av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisationen, distriktet eller lokalt samarbetsorgan. 

  Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längdDen som deltager i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomsterBidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang eller till studiecirkelsammankomster.

  Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme. Ledaren skall intyga att uppgifterna är riktiga.

  Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster och totala antalet deltagare i dessa överförda från ett eller flera närvarokort. Från föregående redovisningsperiod får medtagas sammankomster som genomförts de sista 30 dagarna av denna period och inte tidigare redovisats.

  Ordföranden och revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga. En kopia behålles av föreningen och förvaras tillsammans med närvarokorten under minst sju (7) år så att kommunen kan göra stickprovskontroller. 

  Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningen kan bli återbetalningsskyldiga och nekas fortsatta bidrag. 


  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.
  Sista ansökningsdatum: 2021-02-25
 • Logga in

  Kommunbidrag till förening för samlingslokal

  • Period: 12 augusti 2019 - 31 oktober 2019

  Anslaget och fördelningsnycklar till de föreningar som håller samlingslokal har fastslagits i KF beslut 2007-03-14 § 21. Bidraget innehåller ett grundbidrag och ett bidrag baserat på lokalens yta. 

  När du fyller i det här formuläret kommer dina personuppgifter att registreras i Lilla Edets kommuns verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar personuppgifter hittar du på lillaedet.se/personuppgifter.

  Sista ansökningsdatum: 2021-12-31

Om Föreningsservice - Lilla Edet

Objektsinformation

Öppettider

Måndag
Stängt
Tisdag
Stängt
Onsdag
Stängt
Torsdag
Stängt
Fredag
Stängt
Lördag
Stängt
Söndag
Stängt